KDO JSOU ADVENTISTÉ SEDMÉHO DNE

Adventisté sedmého dne jsou celosvětovou křesťanskou církví, která ve společnosti na základě Kristova odkazu pracuje v oblasti duchovní, sociální i zdravotní.

Kdo jsou a co přinášejí?   ^

Adventisté jsou známí svojí charitativní činností, kterou konají prostřednictvím organizace ADRA (Adventistická organizace pro pomoc a rozvoj). ADRA je registrována ve 113 zemích světa včetně ČR a poskytuje - koordinuje pomoc obětem přírodních, válečných i jiných katastrof bez ohledu na rasovou, politickou nebo náboženskou příslušnost. Stejně tak napomáhá všeobecnému rozvoji tam, kde to situace vyžaduje.

Církev adventistů pracuje ve věznicích, kde jednotlivým lidem pomáhá v návratu do společnosti.

Adventisté jsou autory osvětových a vzdělávacích programů ("Umění zvládnout stres", pomoc při odvykání kouření, semináře o zdravé výživě, protidrogové semináře, semináře o rodině, o manželských vztazích a mnoho jiných), kterými pomáhají zlepšit život svých spoluobčanů.

Církev adventistů s. d. usiluje o náboženskou svobodu a prostor pro život a vyznání i jinak nábožensky a ideově zaměřených lidí. Nesouhlasí s praktikami těch společenství, která člověka využívají, respektive ho zbavují svobodného rozhodování.
Adventisté provozují školy (od základních až po univerzity), nemocnice, ambulance, domovy důchodců, nakladatelství, rozhlasové stanice, výrobny zdravých potravin. Tím vším chtějí mírnit bídu lidí a přispět ke zkvalitnění jejich života. Adventisté si také přejí, aby společnost využila to pozitivní, co křesťanství přináší. Proto se snaží představit křesťanství i lidem bez jakéhokoliv vyznání.

Jak žijí?   ^

Adventisté sedmého dne vyznávají, že křesťanství musí zasáhnout celého člověka, všechny oblasti jeho života. Proto kladou důraz na životní styl, který představuje Bible. Váží si zdraví a chtějí je chránit. Snaží se žít vyváženě, odmítají to, co člověku škodí, jako je např. alkohol, tabák, drogy, a podporují zdravý způsob života v jeho celistvosti. Protože jim záleží také na životě jiných, zasazují se o zdravé životní prostředí.

V dnešní době, kdy jsou ohroženy základní hodnoty manželského života, se snaží zdůraznit přednosti manželství a krásu pozitivních mezilidských vztahů v rodině. Rozvod nepovažují za řešení manželských krizí. Základem pevné rodiny je odpuštění, láska a vědomé budování dobrých vztahů.

Členství v církvi není pro adventisty jen formální záležitostí. Každý člen je součástí společenství sboru, ve kterém může najít zázemí. Bohoslužby jsou prosté a střízlivé, jejich jádro tvoří studium Bible a kázání Božího slova.

Církev adventistů s. d. usiluje o důsledné uplatňování odluky církve od státu. Hospodářsky je církev nezávislá na státních dotacích. Náklady na provoz církve i uvedených aktivit pokrývají dobrovolné příspěvky věřících.

V co věří?   ^

Adventisté sedmého dne spolu se všemi křesťany zakládají svoji víru na Ježíši Kristu. Věří, že Bůh stvořil dokonalý svět a člověka se svobodnou vůlí. člověk se však od Boha odvrátil. Bůh jako milující otec se rozhodl udělat všechno pro to, aby člověku pomohl najít cestu zpět.

Adventisté věří, že všech 66 knih Bible - Starého i Nového zákona - tvoří jeden celek. Bible poskytuje všechny informace o Božím plánu s tímto světem. Obsahuje rovněž mnoho rad pro šťastný život člověka a dobré mezilidské vztahy. I když Bibli psali lidé, adventisté věří, že Bůh pisatele inspiroval. Bible je pro adventisty pravidlem víry i života.

Adventisté věří, na základě mnohokrát opakované biblické zprávy, že se Ježíš Kristus osobně a viditelně vrátí na naši zem . Neurčovali a neurčují datum Kristova příchodu, ale na základě biblických proroctví věří, že to bude brzy. Nezdůrazňují konec světa, ale začátek nového, lepšího života. Očekávání 2. příchodu Ježíše Krista je motivuje v jejich práci. Naděje na blízký příchod Ježíše Krista je obsažena v názvu církve latinsky "adventus" znamená "příchod".

Adventisté věří, že při 2. příchodu Ježíše Krista budou všichni, kteří mu uvěřili, vzkříšeni k novému životu . Věřící, kteří se návratu Ježíše Krista dožijí, budou proměněni. Vycházejí z biblické zprávy, která říká, že lidé budou vzkříšeni a budou trvale žít plným, aktivním životem na obnovené zemi.

Adventisté věří, že Bůh má člověka rád a přeje si, aby žil šťastně. Proto se snaží respektovat Boží vůli obsaženou také v Desateru přikázání. Nedělají to proto, aby tím získali spasení, ale jako výraz úcty a lásky k Bohu s vědomím, že "žádný zákon lidský nemůže vést k takovému mravnímu zdokonalení lidí jako zákon Boží" (Petr Chelčický). Adventisté věří, že spasení je jedině z Boží milosti. Přikázání ukazují, co je dobré a co zlé, ale sílu ke změně dává pouze Bůh v Ježíši Kristu prostřednictvím Ducha svatého.

Adventisté věří, že Bůh od samého počátku ustanovil sedmý den týdne - sobotu - jako den odpočinku. Svěcením soboty uznávají a slaví Boha jako Stvořitele. Následují tak příkladu Ježíše Krista a apoštolů. Tento bod biblického učení je rovněž vyjádřen v názvu církve (sedmého dne).

Adventisté věří, že biblický způsob, kterým člověk vyjadřuje odhodlání žít svůj život s Kristem, je křest. Přecdchází mu seznámení s hlavními zásadami Bible a osobní, dobrovolné rozhodnutí. To je důvod, proč adventisté křtí pouze dospělé, a to biblickým způsobem, ponořením.

Jak vznikli?   ^

Adventisté zakládají svou víru na krédu prvokřesťanské církve a hlásí se k reformačnímu procesu, který zahájili Jan Hus, Martin Luther, Jan Kalvín a další. V započatém reformačním procesu v průběhu dalších století pokračovala různá nová hnutí. Např. pietismus zdůrazňoval hlubokou vnitřní zbožnost, metodismus přinesl vědomí potřeby studovat Bibli, milleristické hnutí ve Spojených státech připojilo důraz na studium biblických proroctví a z nich vyplývající aktuálnost Kristova 2. příchodu na naši zem.

Adventisté v českých zemích si velmi váži reformačních proudů a církví, které na tomto území žily a pracovaly. Zvláště se jedná o Jednotu bratrskou, která byla příkladná svým úsilím o čistý a opravdový křesťanský život.

Církev adventistů vyrostla z těchto duchovních proudů. Od r. 1844 vznikaly skupiny křesťanů, které spojovala ryzí víra, systematické studium Bible, poznání, že sobota je biblický den Páně, a přesvědčení, že nastal poslední úsek lidských dějin, kdy se Ježíš vrátí. V roce 1863 vytvořili organizaci Církve adventistů sedmého dne . Adventní naději církve i její vlastní založení významně ovlivnil baptista William Miller a členka metodistické církve Ellen Could Whiteová. V roce 1892 přichází tato církev také na území dnešní České republiky. Od té doby zde Církev adventistů s. d. žije a pracuje. Církev adventistů je od r. 1914 registrována státem a zaujímá nezastupitelné místo v rodině protestantských církví v naší vlasti.

Fakta   ^

Adventisté sedmého dne ve světě

Církev má v současné době více než 10 milionu pokřtěných členů, kteří se sdružují v 43 270 organizovaných sborech.

Počet zemí, v nichž církev působí  207
Školy               5329
Univerzity              87
Nemocnice a sanatoria        161
Kliniky               313
Domovy důchodců a sirotčince    118
Továrny na výrobu zdravých potravin 28
Nakladatelství            56
Rozhlasové stanice         2283
Televizní programy (týdně)     1681

Adventisté sedmého dne v České republice

Církev má v současné době 7 800 pokřtěných členů sdružených do 165 organizovaných sborů a 92 duchovenských pracovníků.
Teologický seminář (bakalářské studium, s přestávkami od r. 1920)
Dům s pečovatelskou službou (od r. 1994)
Rozhlasové studio (od r. 1993)
Středisko korespondenčních kurzů (od r. 1994)
Nakladatelství (s přestávkami od r. 1920)

Vydávaná periodika:   ^

Biblické úkoly (studijní materiály pro sobotní školu)
Advent (vnitrocírkevní časopis)
Znamení doby (časopis pro širokou veřejnost)
Impulz (časopis pro mládež)
PePe (časopis pro děti)

Literatura:
Publikace s duchovní a zdravotní tematikou pro děti i dospělé.
viz Nakladatelství ADVENT-ORION

Adresy institucí   ^

Ústředí
142 00 Praha 4 - Lhotka, Zálesí 50
tel.: 02/472 37 45-6, fax: 02/472 85 22
e-mail: unie@casd.cz

Nakladatelství ADVENT-ORION
160 00 Praha 6 - Sedlec, Roztocká 5
tel.: 02/32 55 28, fax: 02/32 51 65
mobil: 0603/55 36 28
e-mail: adventorion@mbox.vol.cz

Rádio "Hlas naděje"
150 00 Praha 5 - Smíchov, Peroutkova 57
tel./fax: 02/57 21 07 94
e-mail: awr@iol.cz

ADRA
158 00 Praha 5 - Jinonice, Peroutkova 570/83
tel./fax: 02/52 55 66, tel.: 02/52 96 22 57
e-mail: adra@adra.cz
http://www.adra.cz

Teologický seminář
285 06 Sázava, Radvanice 29
tel./fax: 0328/49 12 38

Středisko korespondenčních kurzů
709 42 Ostrava - Mariánské Hory, Kopaniny 11
tel.: 069/663 57 30, tel./fax: 069/662 35 04
e-mail: skk@skk.cz

Dům s pečovatelskou službou
763 02 Zlín - Malenovice, Tyršova 1108
tel.: 067/627 67